در ابتدای جلسه دکتر یاشار خیراله‌خانی به ارائه توضیحاتی در خصوص مسیر پیش‌روی کمیته پژوهشی انجمن و شیوه‌نامه‌ فعالیت‌های پژوهشی پرداخت.


سپس حاضران نظرات خود را بیان کردند و نهایتا جلسه با مشخص شدن ارائه‌کنندگان جلسه هفته بعد، خاتمه یافت.