در این جلسه یک ایده در حیطه ی آموزش ارتوپدی توسط دکتر خیراله خانی به بحث گذاشته شد.

با توجه به تجاری بودن محصول مورد بحث و درامدزایی احتمالی، فعال ترین اعضای انجمن، اعضای تیم اجرایی را تشکیل دادند.