در این جلسه دو پروژه در حیطه ی جراحی ستون فقرات توسط دکتر صباغییان به بحث گذاشته شد.
    1- Effect of patient education on pain catastrophizing after spine surgery: a randomized controlled trial
    2- Spine endoscopic surgery techniques: a systematic review

اعضای تیم های تشکیل شده:
    - پروژه ۱: صباغیان - خیراله خانی - غفاریان
    - پروژه ۲: حاجی آقاجانی - خیراله خانی - محمدی تبار - غفاریان - محمدزاده