انجمن خوشنویسی


انجمن خوشنویسی با هدف حفظ و ترویج خوشنویسی، به عنوان میراث معنوی ارزشمند اسلامی-ایرانی، در زمینه انتشار آثار هنری، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری نمایشگاه‌های هنری، ترویج این هنر ارزشمند در جامعه و ... زیر نظر برترین اساتید خوشنویسی کشور فعالیت خواهد کرد.