انجمن علمی حقوق


انجمن علمی حقوق شبکه نخبگان ایران، به عنوان مرجع فعالیت های آموزشی و پژوهشی در حوزه حقوق در کشور آغاز به کار نموده است. این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، انتشار محتواهای آموزشی، تألیف کتاب و فعالیت‌های مسئله‌محور زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشکده‌های حقوق کشور، فعالیت خواهد کرد. عمده هدف این انجمن اعتلای نظام حقوقی کشور از طرق آکادمیک و علم ورزی حقوقی و ایجاد نگاهی نوین به مسائل حقوقی و تبیین مسائل و روش ها بوده و در این زمینه مسیر خود را پیش خواهد برد.