انجمن علمی رادیوانکولوژی


انجمن علمی رادیواونکولوژی، به عنوان مرجع فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه در این حوزه در کشور آغاز به کار کرد.

این انجمن در زمینه برگزاری کارگاه‌های آموزشی، اجرای طرح‌های پژوهشی و حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی، جلسات multidisciplinary ، تومور بورد، فعالیت‌های فناورانه و مسئله‌محور زیر نظر اعضای برجسته هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اساتید معتبر رادیوتراپی و انکولوژی کشور، فعالیت خواهد کرد.