انجمن علمی روانشناسی


انجمن علمی روانشناسی در زمینه ارائه محتواهای آموزشی در حوزه مهارت‌های نرم و رشد فردی، از جمله مدیریت زمان، مهارت‌های یادگیری، سخنوری، زبان بدن، روابط اجتماعی و ازدواج، تربیت فرزند و توانمندسازی دانشجویان روانشناسی و اجرای طرح‌های پژوهشی زیر نظر اساتید برجسته روانشناسی کشور فعالیت خواهد کرد.