برگزار شده به صورت مجازی توسط مرکز المپیادهای علمی علوم پزشکی


وبینار آشنایی با المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی