مدرس: دکتر شقایق کیوانداریان

  • رتبه ۱ لیسانس به پزشکی ۱۴۰۰
  • دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • کارشناس هوشبری علوم پزشکی کاشان
  • مدرس زبان انگلیسی


زمان: جمعه، ۲۲ اردیبهشت، ساعت ۱۱

به صورت مجازی در اسکای‌روم

وبینار موفقیت در آزمون لیسانس به پزشکی