جلسه انتقال تجربه با دکتر سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی ایران، در سالن جلسات ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور جمعی از نخبگان و اعضای انجمن علمی مدیریت نظام سلامت برگزار شد.

در این جلسه، استاد مرندی، تجارب ارزشمندی از زندگی خود را بیان کردند و چندی از اقدامات و چالش های مهم دوران تصدی خود بر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را شرح دادند.