با حضور: استاد سیدتقی سیدی

  • شاعر و منتقد ادبی
  • صاحب مجموعه‌شعر «ساده»


زمان: دوشنبه، ۲۷ شهریور، ساعت ۱۹

به صورت مجازی در اسکای‌روم

شبِ شعرِ «ساده» با حضور استاد سیدتقی سیدی