انتقال تجربه

جلسه انتقال تجربه با دکتر محمدعلی صحرائیان

/neuroscience-drsahraian

از سوییس تا سینا - توصیه‌های بنیانگذار درمان MS در ایران به نخبگان