یک عمر تجربه

جلسه انتقال تجربه با دکتر بابک خلج

/post-45

یک عمر تجربه از دانشجوی استنفورد تا استاد شریف